Per a Aura fundació, la transparència no és només una obligació, és més aviat una virtut en favor de la nostra lluita.

Per les persones que atenem i pels seus drets, busquem sempre l'optimització de tots els recursos.

Complint amb l'agenda 2030 de la ONU

Pla igualtat Aura

Els plans d'igualtat fixen els objectius concrets d'igualtat que s'han d'assolir, les estratègies i les pràctiques que s'han d'adoptar per a la seva consecució, així com l'establiment de sistemes eficaços de seguiment i avaluació dels objectius fixats.

Protocol de Aura Fundació contra l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe.

Els Protocols en aquesta matèria persegueixen prevenir i eradicar les situacions constitutives d'assetjament, en les modalitats d'assetjament sexual o l'assetjament per raó de sexe.

Auditoria de qualitat

Aura Fundació té els certificats conforme el sistema de qualitat compleix els requisits de la norma ISO 9001:2015.

Certificats

Certificat adequació Reglament general de protecció de dades (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell

"Compliance" Aura

El Pla de Prevenció de Delictes (PPD) és el conjunt d’actuacions i mecanismes interns de l’empresa per prevenir i, en la mesura del possible, evitar que es cometin en l’àmbit de la companyia conductes o accions que siguin contràries, no només als valors de l’empresa i a les seves polítiques d’actuació, sinó sobretot a la normativa legal de caire penal vigent. També té l’objectiu de prevenir i detectar delictes comesos amb els mitjans de l’empresa o sota la seva cobertura.

Estatuts Fundació Projecte Aura

Les regles internes de gestió i els càrrecs dels màxims òrgans de govern de l’entitat.

Col·labora
Català
Font Resize