Per a Aura fundació, la transparència no és només una obligació, és més aviat una virtut en favor de la nostra lluita.

Per les persones que atenem i pels seus drets, busquem sempre l'optimització de tots els recursos.

Complint amb l'agenda 2030 de la ONU

"Compliance" Aura

El Pla de Prevenció de Delictes (PPD) és el conjunt d’actuacions i mecanismes interns de l’empresa per prevenir i, en la mesura del possible, evitar que es cometin en l’àmbit de la companyia conductes o accions que siguin contràries, no només als valors de l’empresa i a les seves polítiques d’actuació, sinó sobretot a la normativa legal de caire penal vigent. També té l’objectiu de prevenir i detectar delictes comesos amb els mitjans de l’empresa o sota la seva cobertura.

Estatuts Fundació Projecte Aura

Les regles internes de gestió i els càrrecs dels màxims òrgans de govern de l’entitat.

Auditoria de comptes

Els comptes anuals d’Aura Fundació han estat auditats per KPMG i aprovades pel Patronat de l’entitat.

Col·labora
Català